prof. zw. dr hab. Józef Górski

E-mail: gorski@amu.edu.pl
Telefon:
0048-61-829 6054
0048-519340493
Numer pokoju: 261 C

Stanowisko: profesor zwyczajny, emerytowany samodzielny pracownik nauki

JGorski

Przedmioty:

 • Hydrogeologia ogólna
 • Hydrogeologia szczegółowa
 • Ochrona wód podziemnych
 • Hydrogeologia regionalna Polski

Zainteresowania naukowe:

 • hydrogeochemia
 • monitoring i ochrona wód podziemnych
 • hydrogeologia wysadów solnych
 • uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej
 • rekultywacja wód podziemnych i gruntów

Doktorat AGH (1976): 
Charakterystyka własności filtracyjnych wodonośnych utworów kenozoiku środkowej Wielkopolski

Habilitacja AGH (1991):
Główne problemy chemizmu wód podziemnych utworów kenozoiku środkowej Wielkopolski

Profesura – 2000 r.

Artykuły

2022

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – Seasonal variation of pesticides in surface water and drinking water wells in the annual cycle in western Poland, and potential health risk assessment. Scientific Reports, 12(1).

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Górski J., Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., 2021 – Assessment of river water infiltration conditions based on both chloride mass-balance and hydrogeological setting: The Krajkowo riverbank filtration site (Poland). Geologos, 27(1): 35–41.
 • Górski J., 2021 – Ułatwiona migracja zanieczyszczeń do użytkowych poziomów wodonośnych w wyniku wad technicznych studni i otworów hydrogeologicznych. Krogulec E. (red.): Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 188 s., ISBN 978-83-8220-655-5.
 • Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Dragon K., 2021 – Zmiany chemizmu i jakości wód gruntowego poziomu wodonośnego w warunkach wieloletniej eksploatacji ujęcia wody w Chorzeminie. Wrzesiński D., Graf R., Perz A. (red.): Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody : ilościowe i jakościowe badania wód, Studia i Prace z Geografii, nr 88, 2021, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 189 s., ISBN 978-83-7986-359-4.

2020

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., Nagy-Kovacs Z., Grischek T., 2020 – Geohydraulic condtions and post-treatment at riverbank filtration sites in Eastern Europe. Baltica, 33 (1): 97-108.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2020 – SOMA2 – narzędzie do oceny stopnia redukcji zanieczyszczeń mikroorganicznych na infiltracyjnych ujęciach wód. [W:] Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań, Wrzesiński D., Graf R., Perz A., Plewa K. (red). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 25-32, ISBN 978-83-7986-303-7
 • Boroń M., Górski J., 2020 – Zasoby i ujęcia wody. [W:] Wodociągi i kanalizacja Bydgoszczy dla mieszkańców, miasta i środowiska. Drzewiecki S., Cieściński J., Kostecki A., Jankowiak M., (red.); Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k. Bydgoszcz: 154-197, ISBN 978-83-65819-52-9
 • Boroń M., Górski J., 2020 – Rekultywacja pól irygacyjnych. [W:] Wodociągi i kanalizacja Bydgoszczy dla mieszkańców, miasta i środowiska. Drzewiecki S., Cieściński J., Kostecki A., Jankowiak M., (red.); Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k. Bydgoszcz: 424-447, ISBN 978-83-65819-52-9

2019

 • Górski J., Dragon K., Kaczmarek P., 2019 – Nitrate pollution in the Warta River (Poland) between 1958 and 2016: trends and causes. Environmental Science and Pollution Research 26: 2038-2046.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019. Migration of Pharmaceuticals from the Warta River to the Aquifer at a Riverbank Filtration Site in Krajkowo (Poland). Water, 11, 2238.
 • Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., Kruć R., 2019. The migration of pesticide residues in groundwater at a bank filtration site (Krajkowo well field, Poland). Environmental Earth Sciences, 78:593.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019. Farmaceutyki w wodach rzecznych oraz ich migracja do ujęć infiltracyjnych w Krajkowie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 475: 109-116.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2019 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Technologia Wody, Rok XI, Zeszyt 3(65): 24-30.

2018

 • Dragon K., Górski J., Kruć R., Drożdżyński Grischek T., 2018 – Removal of Natural Organic Matter and Organic Micropollutants during Riverbank Filtration in Krajkowo, Poland. Water 10: 1457.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2018 – A comparison of the efficiency of riverbank filtration treatments in different types of wells. Geologos 24 (3): 245–251.
 • Kruć R., Górski J., Przybyłek J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. [W:] Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją – 2018, Malina G. (red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie: 67-73
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2018 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. [W:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Dymaczeski Z., Jeż-Walkowiak-Jeż J., Nowak M., Urbaniak A. (Red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Poznań

2017

 • Górski J. – Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna. Przegląd Geologiczny 65(11/2), 1257-1263

2016

 • Dragon K., Kasztelan D., Gorski J, Najman J., 2016 – Influence of subsurface drainage systems on nitrate pollution of water supply aquifer (Tursko well-field, Poland). Environmental Earth Science 75: 100

2014

 • Górski J., Siepak M., 2014 – Assessment of metal concentrations in tap-water – from source to the tap: a case study from Szczecin, Poland, Geologos 20, 1, 25–33
 • Górski J., Latour T., Siepak M., Drobnik M., Sziwa D., 2014 – Coloured water in Miocene aquifer of central Wielkopolska-occurrence, genesis, possible uses in health resort medicine. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 40, 91, ISBN 978-83-7986-011-1

2013

 • Bower M., Croll B., Ferrante M., Górski J., Hayes C., Jeż-Walkowiak J., Jovanovic D., Jung M., Michałkiewicz M., Postawa A., Pruss A., Rosborg I., Rybicki S., Siepak M., Sozański M.M., Szuster-Janiaczyk A., 2013 – Best Practice Guide on the Control of Iron and Manganese in Water Supply. Published by IWA Publishing, London, UK: 1-131, ISBN 9781780400044

2012

 • Górski J., Latour T., Siepak M., Drobnik M., Sziwa D., 2012 – Perspektywy wykorzystania wód intensywnie zabarwionych z poziomu mioceńskiego w Wielkopolsce dla potrzeb przyrodolecznictwa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 452: 59-65;
 • Górski J., Siepak M., 2012 – Metale w wodzie do picia u konsumentów w świetle badań na terenie Poznania, Szczecina i Choszczna. Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., (red.), W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań: Tom II, 317-335, ISBN 978-83-89696-16-9;

2011

 • Górski J., Przybyłek J., Kasztelan D., 2011 – Problemy zagospodarowania i ochrony terenów wodonośnych o szczególnym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę na przykładzie ujęcia Mosina – Krajkowo. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445: 127-138
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Metale i substancje towarzyszące w wodzie do picia u konsumentów w Poznaniu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445: 139-148
 • Górski J., 2011 – Chapter 16 Quality of Riverbank Filtrated Water on the Base of Poznań City (Poland) Waterworks Experiences. [W:] Riverbank Filtration for Water Security In Desert Contries, (red). Ray C., Shamrukh M.,Springer Published In cooperation with NATO Public Diplomacy Division, Dordrecht, The Netherlands: 269-278, ISBN 978-94-007-0039-0 (PB), ISBN 978-94-007-0025-3 (HB), ISBN 978-94-007-0026-0 (e-book)
 • Górski J., Siepak M., Garboś S., Święcicka D., 2011 – Preliminary assessment of metal concentrations in drinking water in the city of Szczecin (Poland): Human health aspects. Metals and related substances in drinking water. IWA Publishing, London · New York: 91-99, ISBN: 9781780400358
 • Górski J., Dragon K., Kasztelan D., Zydor H., Kudłacik J., Pawlicki W., Wojciechowicz D., Wacińska G., Zielski T., Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500000, Witczak S. (Red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 2 plansze, ISBN 978-83-88927-25
 • Górski J., Dragon K., Kasztelan D., Zydor H., Kudłacik J., Pawlicki W., Wojciechowicz D., Wacińska G., Zielski T., Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500000, Duda R., Witczak S., Żurek A., (Red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 138 stron, ISBN 978-83-88927-24-9
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Występowanie matali i metaloidów w wodach stanowiących surowiec do produkcji wód przeznaczonych do spożycia w Polsce, [W:] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 33 – 50, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Kryteria wyznaczania obszarów badań szczegółowych na terenie Polski, [W:] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 135 – 138, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Charakterystyka obszarów badań szczegółowych na terenie Polski, Prowincja hydrogeologiczna nizinna – część wschodnia, [W:] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 163 – 175, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Charakterystyka obszarów badań szczegółowych na terenie Polski, Prowincja hydrogeologiczna nizinna – część zachodnia, [W:] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 176 – 194, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., Siepak M., 2011 – Badania zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia w obszarach badań szczegółowych, Prowincja hydrogeologiczna nizinna – część zachodnia, [W:] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red) .Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 288 – 316, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., 2011 – Ocena stanu narażenia ludności na działanie nadmiernych zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce w świetle badań projektu [W] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red) . Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 317 – 334, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., 2011 – Podsumowanie i wnioski [W] Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce, Postawa A., Witczak S., (red) . Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków: 335 – 361, ISBN 978-83-88927-22-5
 • Górski J., Sadzak D., 2011 – Problemy zagrożenia i ochrony surowców balneologicznych Uzdrowiska Kołobrzeg, [W] Wpływ zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój Uzdrowiska Kołobrzeg, Kostrzewski A., Szpikowski J., Woźniak R., (red.), Wyd. Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu, Kołobrzeg: 77-88, ISBN 978-83-929600-1-0

2010

 • Górski J., 2010 – Groundwater quality changes due to iron sulphide oxidation in the Odra ice marginal valley – long-term process observations. Biuletyn PIG Warszawa, nr 441, s. 19 – 25
 • Siepak M., Nowotny` K., Vaculovic` T., Górski J., Przybyłek J., 2010 – Variability of chemical composition of groundwater At the Miocen aquifer in the Poznań-Gostyń fault graben rejon (Poland). Biuletyn PIG, 441: 145 – 155.
 • Górski J., 2010 – Jakość wód podziemnych i jej zmiany w warunkach eksploatacji ujęć. Technologia wody. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, nr 2/2010, s. 10 – 14
 • Górski J., Strefy ochronne ujęć wód podziemnych -czy warto je wyznaczać i ustanawiać. Technologia wody, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, nr 5 (2010) s. 18 – 22
 • Górski J., 2010 – Zmiany jakości wód podziemnych w warunkach eksploatacji. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – zagadnienia współczesne. Praca zbiorowa pod red. M. Sozańskiego, PZiTS Poznań , s. 115 – 128

2009 

 • Dragon K., Górski J., 2009 – Identification of hydrogeochemical zones in postglacial buried valley aquifer (Wielkopolska Bured Valley aquifer, Poland) Environmental Geology, 58(4): 859-866
 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2009 – Use of mathematical modeling to investigate Inter-aquifer contamination by organic-rich water through an unplugged well (central Wielkopolska, Poland). Hydrogeology Journal 5: 1257-1264
 • Górski J., Rasała M., 2009 – Warunki hydrogeologiczne w rejonie wysadów solnych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego wykorzystania struktur solnych. Biuletyn PIG Warszawa, Hydrogeologia z. IX/1: 121-128
 • Górski J., 2009 – Problemy ochrony środowiska – aspekty balneologiczne uzdrowiska Kołobrzeg. Praca zbiorowa pod red. E. Wiśniewskiego pt. „W trosce o przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska”. Kołobrzeg: 60-74, ISBN 978-83-929600-0-3 Wyd. Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

2008

 • Górski J., Rasała M., 2008 – Hydrogeologia wybranych wysadów solnych regionu kujawskiego – aspekty poznawcze i utylitarne. Geologos 13 (2008), Monographiae 5. UAM. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk
 • Dragon K., Górski J., 2008 – Przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych ujęcia Tursko dla miasta Pleszewa (województwo wielkopolskie). Przegl. Geol. 56 (6): 465-471
 • Dragon K., Górski J., 2008 – The influence of the land reclamation drainage systems on groundwater quality. VIII Międzynarodowej Konferencji: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (Sozański M., Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Poznań – Gniezno Polska, Tom I: s. 201-208

2007

 • Górski J., Marciniak M., Przybyłek. J., 2007 – Zakres i metodyka prac i badan hydrogeologicznych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XIII, 1-49, Kraków-Krynica.

2006

 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2006 – Wykorzystanie modelowania matematycznego do oceny migracji intensywnie zabarwionych wód w rejonie ujęcia Joanka k. Poznania. „Modelowanie przepływu wód podziemnych”. Dragon K., Okońska M., Marciniak M., Przybyłek J. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Geologos 10: 35-46
 • Górski J., Dragon K., 2006 – Zmiany stężeń żelaza w warunkach eksploatacji wód podziemnych. Mat. VII Międzynarodowej Konferencji: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (Królikowski A., Sozański M., (red.), Poznań-Zakopane Polska, Tom I: s. 223-234
 • Górski J., Przybyłek J., 2006 – Usytuowanie studni a jakość pozyskiwanych wód z infiltracji brzegowej. Materiały V Konferencji Naukowo-technicznej: Woda-Człowiek-Środowisko, (Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Września-Licheń, s: 51-59

2005

 • Dragon K., GórskI J., Marciniak M., 2005 – Determination of “brown water” origin and spatial distribution in the aquifer. International workshop “From data gathering and groundwater modeling to integrated management”, Alicante (Spain), 4-8th October 2005, (Sanches-Vila X., Cabrera M.C., Valverde M. ed.), Geological Survey of Spain, Madrit, p. 249-254
 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., 2005 – KASZTELAN D. Wykorzystanie modelowania matematycznego do oceny migracji intensywnie zabarwionych wód w rejonie ujęcia Joanka k. Poznania. Bogucki Wyd. Naukowe, Modelowanie przepływu wód podziemnych. Dragon K., Okońska M., Marciniak M., Przybyłek J. (red.), Geologos 10: 35-46
 • Górski J., Dragon K., 2005 – Zmiany stężeń żelaza w warunkach eksploatacji wód podziemnych. Mat. VII Międzynarodowej Konferencji: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (Królikowski A., Sozański M., (red.), Poznań-Zakopane Polska, Tom I: s. 223-234
 • Górski J., Przybyłek J., 2005 – Usytuowanie studni a jakość pozyskiwanych wód z infiltracji brzegowej. Materiały V Konferencji Naukowo-technicznej: Woda-Człowiek-Środowisko, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Września-Licheń, s: 51-5

2004

 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Ministerstwo Środowiska. Wyd. Med. Warszawa, 2004 (ISBN 83-86564-92-X)
 • Dąbrowski S., Górski J., Rynarzewski W., 2004 – Wpływ temperatury na efektywność infiltracji ze stawów na przykładzie stawu badawczego w Czyżkówku. w: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. PZIiTS, Poznań 2004, s. 307-315.
 • Dąbrowski S., Górski J., Skotnicki M., 2004 – Ujęcia infiltracyjne – projektowanie i eksploatacja. w: Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Woda – Człowiek – Środowisko”. Września-Licheń 2004, s.C-37 – C-49.
 • Górski J., 2004 – Uzdatnianie wody w warstwie wodonośnej przykłady dobrych i złych doświadczeń z wdrożeń w Polsce. w: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. PZIiTS, Poznań 2004, s. 557-565.
 • Górski J., Przybyłek J., 2004 – Metody i problemy projektowania i eksploatacji ujęć wód podziemnych. w: Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Woda – Człowiek – Środowisko”. Września-Licheń 2004, s.C-18 – C-36.
 • Skrzypczyk L., Paczyński B., Dąbrowski S., Górski J., Herbich P., Hordejuk T., Kowalczyk A., Nowicki K., Nowicki Z., Przybyłek J., Sadurski S., Witczak S., 2004 – Mapa wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych. Skala 1:800 000. Minister Środowiska.

2003

 • Górski J., 2003 – Jak chronić zasoby wód podziemnych na terenach rolniczych. Rozdział w monografii Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich pod red. L. Ryszkowskiego, S. Bałażego i A. Kędziory. Wyd. Prodruk, Poznań. s. 31-36.
 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2003 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. XI cz. 2, s. 11-19
 • Dragon K., Górski J., 2003 – Wpływ ascenzji wód pietra trzeciorzędowego na chemizm wód wielkopolskiej doliny kopalnej. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. XI cz. 2, s. 125-130.
 • Górski J., 2003 – Ujęcie Zawada k/Zielonej Góry – 30 lat po wystąpieniu katastrofalnych zmian jakości wody. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. XI cz. 2, s. 135-142.
 • Górski J., Rasała M., 2003 – Hałda odpadów solnych w Wapnie – oddziaływanie na środowisko i koncepcja rekultywacji. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. XI cz. 2, s. 367-373.
 • Marciniak M., Górski J., Rasała M., 2003 – Badania współczynnika filtracji ośrodków szczelinowych o podwójnej przepuszczalności hydraulicznej w rejonie wysadu solnego w Wapnie. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. XI cz. 2, s. 395-402.
 • Dragon K., Marciniak M., Górski J., 2003 – Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera. Przeg. Geol. 51(2), s. 151-158.
 • Górski J., Przybyłek J., 2003 – Problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena z. 10, s. 59-71.
 • Górski J., Chomicki I., 2003 – Bezzbiornikowe składowanie odpadów płynnych w górotworze na przykładzie stacji zatłaczania wód złożowych w miejscowości Zakęcie, gmina Otyń. V Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Gniezno-Poznań, s. 215-225.
 • Górski J., 2003 – Problemy rozpoznawania i monitoringu skażeń środowiska gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi. Mat. Konf. Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi, ich monitoring i usuwanie w aspekcie procesu integracji z Unią Europejską, pod red. P. Andrzejewskiego, Poznań, s. 11-22.
 • Górski J., Chomicki I., 2003 – Bezzbiornikowe składowanie odpadów płynnych w górotworze jedną z metod unieszkodliwiania odpadów ropopochodnych. Mat. Konf. Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi, ich monitoring i usuwanie w aspekcie procesu integracji z Unią Europejską, pod red. P. Andrzejewskiego, Poznań,, s.265-272.

2002

 • GórskiI J., 2002 – Proces infiltracji w zakładach uzdatniania wody. s.236-350, w: M.Sozański (red), 2002; Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań – Bydgoszcz
 • Górski J., 2002 – Uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej. s. 299-325; w: M.Sozański (red), 2002; Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań – Bydgoszcz.
 • Górski J., Kaźmierczak-Wijura Z., 2002 – Przyczyny zmian jakości wód podziemnych ujęcia Trzaski w latach 90. Przegląd Geologiczny, T.50, Nr 5, s.424-430.
 • Górski J., 2002 – Wpływ ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na zmiany chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych. Materiały XIV konferencji naukowej Gospodarowanie zasobami wód podziemnych. Częstochowa, s.105-112.
 • Górski J., 2002 – Zasady monitoringu wody na składowisku odpadów. Materiały XII międzynarodowej konferencji naukowej Budowa bezpiecznych składowisk odpadów. Wisła, s.1-10.
 • Górski J., 2002 – Monitoring wody na składowisku odpadów. Przegląd Komunalny, Nr 6(129), s.96-98.

2001

 • Ghodeif K. Górski J., 2001 – Protection of fresh groundwater in El-Qaa quaternary aquifer, Sinai, Egypt. New approaches characterizing groundwater flow, Munich Germany, 2001, vol. 1, p. 71-76.
 • Górski J. Ghodeif K., 2001 – Salinization of shallow water aquifer in El-Qaa coastal plain, Sinai, Egypt. Hydrogeology of the coastal aquifers. Nicholas Copernicus University Toruń, p. 63-71.
 • Górski J., 2001 – Ground water contamination and a new approach for its protection in Poland. Environmental management of the rural landscape in central and eastern Europe. Podbanske, Slovakia, p.81-84.
 • Górski J., 2001 – Propozycja oceny antropogenicznego zanieczyszczenia wód podziemnych na podstawie wybranych wskaźników hydrochemicznych. Współczesne problemy hydrogeologii. Wyd. Un. Wrocław 2001, vol. X, tom 1, str. 309-313
 • Górski J. i inni., 2001 – Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne. Wyd. Nauk. UAM Poznań 2001, str.92.

2000

 • Ghodeif K., Górski J., 2000 – Simple system to mitigate flash flood hazards and recharge ground water aquifers in the desert, Sinai, Egypt. Proceeded of the International Conference “Water Supply and Water Quality”. Krakow, p. 243-256.
 • Głazek J., Górski J., Rasała M., Ratajczak R., Wilkosz P., Gąska K., 2000 – Północno-Wschodnia Wielkopolska – Pałuki: Geologia i wykorzystanie wysadów solnych oraz problemy ochrony wód podziemnych. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG, Poznań, s. 173-212.
 • Górski J., 2000 – Uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej. Rozdział w książce pod red. J. Nawrockiego i S. Biłozora pt. „Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne”. Wyd. Nauk. PWN, s. 471-507 .
 • Górski J., Kostrzewski A., Nowaczyk B., Antczak-Górka B., Wolna B., Kaczmarek L., Skolasińska K., 2000 – Wielkopolski Park Narodowy: Geomorfologia i paleogeografia. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG, Poznań, s. 330-373.
 • Górski J., Marciniak M., 2000 – Uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej. Mat. Międzynar. Konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Kraków, s. 371-382.
 • Górski J., Przybyłek J., 2000 – Waloryzacja ujęć infiltracyjnych poznańskiego systemu wodociągowego. Mat. Międzynar. Konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Kraków. S. 197-210.
 • Przybyłek J., Górski J., Dąbrowski S., 2000 – Wody podziemne poznańskiego dorzecza Warty. Mat. Zjazdu PTG, Poznań.

1998

 • Górski J., 1998 – Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód podziemnych na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznania i Mosiny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1718. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. (red. A. Jankowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 79-90.

1997

 • Górski J., Liszkowska E., 1997 – Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VIII. Wyd. WIND Wrocław.
 • Górski J., Przybyłek J., 1997 – Wpływ suszy w latach 1989-1992 na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć wody w dolinie Warty. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. VIII, Poznań – Kiekrz, Wyd. WIND Wrocław. s. 1-8.
 • Górski J., Liszkowska E., 1997 – Oddziaływanie drogowych tras komunikacyjnych na środowisko gruntowo-wodne. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T. VIII, Poznań – Kiekrz, Wyd. WIND Wrocław. s. 123-128.

1996

 • Górski J., 1996 – Azotany w środowisku wodnym w świetle badań wód podziemnych i powierzchniowych. Międzynar. Konf. „Municipal and rural water supply and water quality” PZIiTS Poznań, 197-209.
 • Błaszyk T., Górski J., 1996 – Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska PIOŚ Warszawa,
 • Górski J., 1996 – Wpływ systemów melioracyjnych na degradację jakości wód podziemnych na przykładzie ujęcia dla miasta Jarocina. Mat. Konf. „Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski”. Dolnoś. Wyd. Edukacyjne, Wrocław, 25-34.
 • Górski J., 1996 – Zadanie obserwacji stacjonarnych wód podziemnych na przykładzie wybranych problemów hydrogeologicznych. Raporty sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Raport 1/96. Wyd. PIG, Warszawa, 60-69.

1995

 • Górski J., Błaszyk T., 1995 – Waloryzacja zasobów wód podziemnych. Gospodarka Wodna z.1. s. 9-11

1994

 • Górski J., Przybyłek J., 1994 – Mikrozanieczyszczenia w wodach powierzchniowych i podziemnych w strefach ochronnych ujęcia mosińskiego. I Międzynar. Konf. „Municipal and rural water supply and water quality” PZIiTS Poznań, s. 243-262.

1993

 • Błaszyk T., Górski J., 1993 – Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce. Wyd. Nauk. UAM Poznań.

1991

 • Górski J., Przybyłek J., 1991 – Procesy i zakres kolmatacji osadów w dnie Warty wzdłuż ujęcia brzegowego w Krajkowie. Mat. Konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”. Wyd. AGH Kraków, s. 217-224.

284 myśli w temacie “prof. zw. dr hab. Józef Górski

 1. Pingback: https://anewearthmovement.org/community/profile/mefug/

 2. Pingback: bit.ly

 3. Pingback: stromectol 3 mg for sale

 4. Pingback: thefencefilm.co.ukcommunityprofilehswlux

 5. Pingback: chelovek soznaniye mozg

 6. Pingback: psy

 7. Pingback: tor-lyubov-i-grom.ru

 8. Pingback: https://62b2ffff12831.site123.me/blog/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

 9. Pingback: 62b2f636ecec4.site123.meblogcanadian-pharmaceuticals-online

 10. Pingback: northwest pharmacy canada

 11. Pingback: ivermectin cost australia

 12. Pingback: Link

 13. Pingback: meritroyalbet

 14. Pingback: 2brigand

 15. Pingback: netstate.ru

 16. Pingback: 1forster

 17. Pingback: Psikholog

 18. Pingback: JXNhGmmt

 19. Pingback: ivermectin 80 mg

 20. Pingback: best canadian pharmacy

 21. Pingback: hdorg2.ru

 22. Pingback: hd-tor-2022

 23. Pingback: film-tor-2022

 24. Pingback: tor-lyubov-i-grom

 25. Pingback: 01211

 26. Pingback: heklrs.wordpress.com20220614canadian-government-approved-pharmacies

 27. Pingback: 3NOZC44

 28. Pingback: 3Hk12Bl

 29. Pingback: https://kwsde.zombeek.cz/

 30. Pingback: https://sdtyli.zombeek.cz

 31. Pingback: chelovek-iz-90-h

 32. Pingback: russianmanagement.com

 33. Pingback: Øêàëà òîíîâ

 34. Pingback: SHKALA TONOV

 35. Pingback: D6tuzANh

 36. Pingback: qQ8KZZE6

 37. Pingback: DPTPtNqS

 38. Pingback: https://kwervb.estranky.cz/clanky/canadian-government-approved-pharmacies.html

 39. Pingback: stromectol tablets for humans for sale

 40. Pingback: bahis siteleri

 41. Pingback: https://kwersv.proweb.cz/

 42. Pingback: canadian viagra

 43. Pingback: canada pharmacies online prescriptions

 44. Pingback: https://selera.mystrikingly.com/

 45. Pingback: canadian pharmacy viagra

 46. Pingback: madridbet

 47. Pingback: pharmacy canada

 48. Pingback: uels ukrain

 49. Pingback: do-posle-psihologa

 50. Pingback: https://hub.docker.com/r/gserv/pharmacies

 51. Pingback: Gz92uNNH

 52. Pingback: http://pharmacy.prodact.site/

 53. Pingback: psy online

 54. Pingback: moskva psiholog online

 55. Pingback: projectio

 56. Pingback: pamelaliggins.website2.me

 57. Pingback: how is ivermectin made

 58. Pingback: https://canadian-pharmaceutical.webflow.io/

 59. Pingback: Intimsiti-v-obhod-blokirovok

 60. Pingback: ivermectin sale

 61. Pingback: irida-design.ru

 62. Pingback: vkl-design.ru

 63. Pingback: designmsu.ru

 64. Pingback: design-human.ru

 65. Pingback: YA-krasneyu

 66. Pingback: designchita.ru

 67. Pingback: FILM

 68. Pingback: Krylya-nad-Berlinom

 69. Pingback: Zvezdy-v-Afrike-2-sezon-14-seriya

 70. Pingback: Netflix

 71. Pingback: https://628f789e5ce03.site123.me/blog/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-canadian-pharmacies

 72. Pingback: https://kaswesa.nethouse.ru/

 73. Pingback: https://kewburet.wordpress.com/2022/04/27/how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations/

 74. Pingback: https://swenqw.company.site/

 75. Pingback: https://disvaiza.mystrikingly.com/

 76. Pingback: cialis without a doctor prescription usa

 77. Pingback: kertvbs.webgarden.com

 78. Pingback: canadian pharmacys

 79. Pingback: asebg.bigcartel.comcanadian-pharmacy

 80. Pingback: https://dkyubn.bizwebs.com/

 81. Pingback: http://aonubs.website2.me/

 82. Pingback: https://lasert.gonevis.com/recommended-canadian-pharmacies-2/

 83. Pingback: site592154748.fo.team

 84. Pingback: https://kqwsh.wordpress.com/2022/05/16/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies/

 85. Pingback: https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html

 86. Pingback: hydroxychloroquine and azithromycin

 87. Pingback: canadian online pharmacy

 88. Pingback: pharmacies.bigcartel.com

 89. Pingback: avuiom.sellfy.store

 90. Pingback: https://lwerts.livejournal.com/276.html

 91. Pingback: canada viagra

 92. Pingback: hertnsd.nethouse.ru

 93. Pingback: ivanesva

 94. Pingback: canadian pharmaceuticals

 95. Pingback: hekluy.ucraft.site

 96. Pingback: https://site102906154.fo.team/

 97. Pingback: XVIDEOSCOM Videos

 98. Pingback: Xvideos

 99. Pingback: site561571227.fo.team

 100. Pingback: TopGun2022

 101. Pingback: canadian pharmacy viagra brand

 102. Pingback: site273035107.fo.team

 103. Pingback: prescriptions from canada without

 104. Pingback: https://pharmacy-online.webflow.io/

 105. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 106. Pingback: 9-05-2022

 107. Pingback: gewrt.usluga.me

 108. Pingback: https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/

 109. Pingback: kerntyast.flazio.com

 110. Pingback: womed7.wixsite.compharmacy-onlinepostnew-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed

 111. Pingback: ime.nucialisonlinei.com

 112. Pingback: hydroxychloroquine over the counter in canada

 113. Pingback: http://nanos.jp/jmp?url=http://cialisonlinei.com/

 114. Pingback: ivermectin dosage

 115. Pingback: kerbnt.flazio.com

 116. Pingback: https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/

 117. Pingback: canada drug

 118. Pingback: 6270e49a4db60.site123.meblogthe-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1

 119. Pingback: online-pharmacies0.yolasite.com

 120. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 121. Pingback: https://626f977eb31c9.site123.me/blog/how-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1

 122. Pingback: https://kertubs.mystrikingly.com/

 123. Pingback: sernert.estranky.skclankyconfidential-information-on-online-pharmacies.html

 124. Pingback: https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/

 125. Pingback: gRh9UPV

 126. Pingback: https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/

 127. Pingback: https://kewertyn.wordpress.com/2022/04/27/expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution/

 128. Pingback: filmfilmfilmes

 129. Pingback: canada viagra

 130. Pingback: kerbgsw.mystrikingly.com

 131. Pingback: legitimate canadian mail order pharmacies

 132. Pingback: mazhor4sezon

 133. Pingback: sehytv.wordpress.com

 134. Pingback: site373681070.fo.team

 135. Pingback: hemuyrt.livejournal.com325.html

 136. Pingback: skuvsbs.gonevis.comwhen-tadalafil-5mg-competitors-is-good

 137. Pingback: child porn

 138. Pingback: buy tadalafil

 139. Pingback: buy cialis germany

 140. Pingback: pharmacy walmart

 141. Pingback: https://626106aa4da69.site123.me/blog/new-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg

 142. Pingback: cost of ivermectin lotion

 143. Pingback: child porn

 144. Pingback: buy cialis pills online

 145. Pingback: buy cialis online no prescription

 146. Pingback: fwervs.gumroad.com

 147. Pingback: brazil ivermectin

 148. Pingback: ivermectin 1

 149. Pingback: canadian prescriptions online

 150. Pingback: hernswe.gonevis.comscientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic

 151. Pingback: https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada

 152. Pingback: meritroyalbet

 153. Pingback: site128620615.fo.team

 154. Pingback: seketu.gonevis.comhigh-10-tips-with-order-medicine-online-1

 155. Pingback: canadian government approved pharmacies

 156. Pingback: cialis walmart

 157. Pingback: kevasw.webgarden.com

 158. Pingback: pharmacy-online.yolasite.com

 159. Pingback: canadian rx

 160. Pingback: chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19

 161. Pingback: https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07

 162. Pingback: ivermectin 3mg tab

 163. Pingback: telegra.phIs-It-Safe-To-Lift-COVID-19-Travel-Bans-04-06

 164. Pingback: ivermectin generic

 165. Pingback: gwertvb.mystrikingly.com

 166. Pingback: keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html

 167. Pingback: ivermectin coronavirus

 168. Pingback: gerweds.over-blog.com202203modeling-covid-19-mortality-risk-in-toronto-canada-sciencedirect.html

 169. Pingback: ivermectin 6mg dosage

 170. Pingback: Canadian Pharmacy USA

 171. Pingback: https://kernyusa.estranky.sk/clanky/risk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html

 172. Pingback: hydroxychloroquine for lupus

 173. Pingback: https://andere.strikingly.com/

 174. Pingback: ivermectin 2mg

 175. Pingback: lucky land slots free sweeps cash

 176. Pingback: madridbet

 177. Pingback: buying cialis online usa

 178. Pingback: buy stromectol online

 179. Pingback: injectable ivermectin

 180. Pingback: generic ivermectin

 181. Pingback: eurocasino

 182. Pingback: eurocasino

 183. Pingback: ivermectin price

 184. Pingback: meritroyalbet

 185. Pingback: where can i buy oral ivermectin

 186. Pingback: furosemide 20 mg for sale

 187. Pingback: trcasino

 188. Pingback: ielexusbet

 189. Pingback: eurocasino

 190. Pingback: lasix 620 mg

 191. Pingback: meritking

 192. Pingback: meritking

 193. Pingback: meritroyalbet

 194. Pingback: madridbet

 195. Pingback: ivermectin 12 mg tablets for sale

 196. Pingback: ivermectin 3 mg pills

 197. Pingback: ivermectin 3mg otc

 198. Pingback: ivermectin 6 mg tablets for human

 199. Pingback: ivermectin without prescription

 200. Pingback: andere.strikingly.com

 201. Pingback: ivermectin 3mg over the counter

 202. Pingback: cialis coupon

 203. Pingback: buy stromectol 12mg

 204. Pingback: ivermectin 12 mg tablets for humans for sale

 205. Pingback: stromectol 12mg online

 206. Pingback: ivermectin tablets for humans for sale

 207. Pingback: how much is a cialis prescription

 208. Pingback: cialis prescription cost

 209. Pingback: cost of ivermectin

 210. Pingback: tadalafil otc

 211. Pingback: generic viagra for sale cheap

 212. Pingback: cheap cialis india

 213. Pingback: ivermectine et covid

 214. Pingback: $100 no deposit usa casinos

 215. Pingback: stromectol tablets for humans for sale

 216. Pingback: purchase stromectol

 217. Pingback: what is cialis

 218. Pingback: casino games online real money

 219. Pingback: cialis with dapoxetine

 220. Pingback: prednisone side effects in dogs

 221. Pingback: generic viagra order online

 222. Pingback: molnupiravir vs ivermectin

 223. Pingback: online cialis coupon

 224. Pingback: cialis over the counter singapore

 225. Pingback: ivermectin how much it cost

 226. Pingback: discount cialis no prescription

 227. Pingback: covid treatment pill

 228. Pingback: tadalafil prescription

 229. Pingback: prednisone 20mg price

 230. Pingback: tadalafil dosage

 231. Pingback: prednisone 20mg para que sirve

 232. Pingback: how to order cialis

 233. Pingback: generic cialis

 234. Pingback: sildenafil pills generic brand

 235. Pingback: how to buy sildenafil pills

 236. Pingback: buy ivermectin for humans

 237. Pingback: tadalafil 80mg online pharmacy no prescription

 238. Pingback: buying tadalafil online

 239. Pingback: canadian pharmacy

 240. Pingback: tadalafil femme

 241. Pingback: price of sildenafil tablets

 242. Pingback: erectafil from india

 243. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

 244. Pingback: ivermectin cream 1%

 245. Pingback: warnings for sildenafil

 246. Pingback: cost of cialis generic

 247. Pingback: order viagra online usa

 248. Pingback: stromectol lotion

 249. Pingback: ivermectin syrup

 250. Pingback: order tadalafil online

 251. Pingback: buying cialis

 252. Pingback: prednisone 10mg sale

 253. Pingback: purchase ivermectin

 254. Pingback: ignition casino help

 255. Pingback: where to purchase ivermectin

 256. Pingback: ivermectin treatment for covid

 257. Pingback: ivermectin treatment for covid

 258. Pingback: Anonim

 259. Pingback: Anonim

 260. Pingback: ivermectina dosis

 261. Pingback: canadian pharmacy

 262. Pingback: walmart cialis daily

 263. Pingback: ivermectin 6 mg tablets for humans for sale

 264. Pingback: buy liquid ivermectin

 265. Pingback: ivermectin 6mg otc

 266. Pingback: ivermectin 6 mg tablets for human

 267. Pingback: ivermectin 90 mg

 268. Pingback: ivermectin 2mg

 269. Pingback: buy stromectol 6 mg online

 270. Pingback: ivermectin 6mg pills

 271. Pingback: ivermectin moa

 272. Pingback: zithromax 500 mg over counter

 273. Pingback: zithromax penicillin allergy

 274. Pingback: buy ivermectin 12 mg

 275. Pingback: ivermectin 1.87 paste for humans for covid 19

 276. Pingback: stromectol no prescription

 277. Pingback: stromectol 6mg pills

 278. Pingback: ivermectin cvs

 279. Pingback: stromectol 6 mg pills

 280. Pingback: stromectol 3mg pills for humans

 281. Pingback: buy stromectol for humans online

 282. Pingback: ivermectin over counter

 283. Pingback: ivermectin 3 mg tablets

 284. Pingback: fildena

Możliwość komentowania jest wyłączona.